DHKT

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

  I. Chức năng

      Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động toàn Trường bằng pháp luật; thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra toàn bộ các lĩnh vực hoạt động; triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong Nhà trường.

  II. Nhiệm vụ

  1. Công tác pháp chế

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn pháp luật giúp Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của cán bộ, viên chức, người lao động và người học tại Trường;

  - Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản pháp luật theo sự phân công của Hiệu trưởng Nhà trường, tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản pháp luật do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo;

  - Làm đầu mối tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Trường gửi lấy ý kiến;

  - Chủ trì thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật từng lĩnh vực theo yêu cầu của Hiệu trưởng; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của Đại học Đà Nẵng, của Trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học tại Trường;

  2. Công tác thanh tra

  - Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra hàng năm, đột xuất trong toàn Trường;

  - Chủ trì, làm đầu mối tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục và đào tạo; đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả điều hành hoạt động của Nhà trường;

  - Thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ;

  - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến sinh viên: mức thu học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; nội trú và ngoại trú; xếp loại rèn luyện sinh viên;

  - Tham mưu giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật; quản lý, lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo và hồ sơ thanh tra, kiểm tra theo quy định;

  3. Công tác thi đua, khen thưởng

  - Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện của Nhà trường và quy định của cấp trên;

  - Chủ trì, làm đầu mối triển khai và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Trường;

  - Đề xuất chủ trương, xây dựng kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm học của Nhà trường;

  - Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của ngành và các quy định của Đại học Đà Nẵng về thi đua, khen thưởng;

  - Tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua thường xuyên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân tiêu biểu, có thành tích cao;

  - Lập hồ sơ trình cấp trên xem xét danh hiệu thi đua và khen thưởng những đơn vị và cá  nhân có thành tích xuất sắc theo quy định;

  4. Công tác khác

  - Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời công tác pháp chế, thanh tra, thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường./.

                             HIỆU TRƯỞNG

                 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, ĐHĐN