DHKT

  • NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2020

    Triển khai thực hiện công văn số 7838/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 666/CT- BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục; Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế; Thực hiện công văn số 3373/ĐHĐN-TTPC của Đại học Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2020-2021, Trường Đại học Kinh tế tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Nhà trường năm 2020