DHKT

 • THÀNH TÍCH

  1) Năm học 2015 – 2016:  Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 5080/QĐ-ĐHĐN ngày 17/8/2016 của GĐ ĐHĐN.

  2) Năm học 2016 – 2017:  Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 2937/QĐ-ĐHĐN ngày 06/9/2017 của GĐ ĐHĐN.

  3) Năm học 2017 – 2018:  Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 3045/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của GĐ ĐHĐN;  Được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Quyết định số 4920/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 – 2018.

  4) Năm học 2018-2019: Được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Quyết định số 4437/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2019 cảu Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019;

  5) Năm học 2019-2020: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc, theo Quyết định số 2863/QĐ-ĐHĐN ngày 25/8/2020 của GĐ ĐHĐN.

  6) Năm học 2020-2021: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc, theo Quyết định số 4131/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  7) Năm học 2021-2022: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc, theo Quyết định số 3627/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  8) Năm học 2021-2022: Đạt danh hiệu "Cờ thi đua cấp Bộ", theo Quyết định số 3632/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.