DHKT

Công văn hướng dẫn

 • V/V TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

    21/10/2022

  Thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) ngành Giáo dục; Công văn số 3504/ĐHĐN-VP ngày 19/9/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phát động thực hiện công tác TĐKT năm học 2022-2023

 • CV TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

    26/11/2021

  Thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Công văn số 3106/BGDĐT-TĐKT ngày 17/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT; Công văn số 3944/ĐHĐN-TCCB ngày 17/11/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT)...

 • CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔNG KÊT THI ĐUA KHEN THƯƠNG NĂM HỌC 2020-2021

    18/06/2021

  Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
  Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN; Quyết định số 303/QĐ-ĐHKT ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) ban...

 • QUY ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN

    22/02/2021

  1. Văn bản này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Kinh tế (Trường ĐHKT) thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng Trường ĐHKT, bao gồm: Nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; hội đồng thi đua, khen thưởng; hội đồng sáng kiến; quy trình bình xét, hồ sơ đề nghị khen tặng;...

 • QUY ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - 4768/QĐ-ĐHĐN-28/12/2020

    28/12/2020

  1. Văn bản này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Đại học Đà Nẵng, thuộc thẩm quyền của Giám đốc ĐHĐN bao gồm: Nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; hội đồng thi đua, khen thưởng; hội đồng sáng kiến; quy trình bình xét, hồ sơ đề nghị khen tặng; trách nhiệm chi thưởng và...

1