DHKT

Các văn bản liên quan

 • NGHỊ ĐỊNH Số: 65/2014/NĐ-CP

    30/03/2017

  QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
  Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

 • DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

    17/10/2016

  DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC LOẠI VĂN BẢN PHÁP QUY VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
  DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỆ THỐNG VÀ BAN HÀNH, HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

  - BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC SAU:
  01. Văn Phòng
  02. Pháp chế - Thi đua
  03. Công tác HSSV
  04 .Đào tạo
  05. Thanh tra
  06. KHCN & MT
  07. ĐBCL Giáo dục
  08. Tổ chức cán bộ
  09. Cơ sở vật chất
  10. Hợp tác quốc...

 • Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công chức, viên chức và người lao động

    23/09/2015

  Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công chức, viên chức và người lao động ban hành ngày 17/09/2015

 • BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

    23/04/2015

  Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

 • HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 12/01/2015

    23/04/2015

  Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

 • NGHỊ ĐỊNH Số: 75/2012/NĐ-CP

    14/04/2015

  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
  Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại,

 • NGHỊ ĐỊNH 76 CP 2012

    14/04/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo,

 • LUẬT VIÊN CHỨC

    08/04/2015

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật viên chức.

  Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn...

 • LUẬT GIÁO DỤC 2005

    08/04/2015

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về giáo dục.

  Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,...

 • LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỔ SUNG 2013

    08/04/2015

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 32/2009/QH12,

 • LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

    08/04/2015

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.

 • LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

    06/04/2015

  Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

 • LUẬT TỐ CÁO

    06/04/2015

  Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

 • HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

    06/04/2015

  Các quy định liên quan đến giảng dạy về trước, trong và sau giờ lên lớp của giảng viên

 • ĐƠN TỐ CAO

    06/04/2015

<< 1 2 > >>