DHKT

Thông báo về việc Đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2023-2024

07/11/2023
Kính gửi các Đơn vị trong toàn Trường
Nhà trường thông báo đến các Đơn vị (Khoa/Trung tâm/Phòng) và toàn thể sinh viên về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 gồm các nội dung như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

Đối tượng tham gia thực hiện đề tài NCKH là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường tính đến thời điểm đăng ký đề tài SVNCKH, có học lực từ khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt. 

2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT bao gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật & công nghệ; Khoa học y dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn. 

3. Triển khai thực hiện đề tài SVNCKH 

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên/1 GVHD/nhóm) và nộp Phiếu đăng ký (Mẫu 1a/1b) về Đơn vị quản lý trước ngày 31/10/2023. 

         Đơn vị quản lý tập hợp Phiếu đăng ký, lập Danh sách đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn (Mẫu 2) (tối đa 2 đề tài/1GVHD/1 đợt) gửi về Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 07/11/2023.

8. Kế hoạch triển khai                    

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên đăng ký đề tài và nộp Phiếu đăng ký tại Đơn vị quản lý (Khoa/Phòng/Trung tâm).

Trước ngày 31/10/2023

2

Đơn vị quản lý tổng hợp danh mục đề tài SVNCKH năm học 2023-2024

Trước ngày 07/11/2023

3

Sinh viên nhận quyết định Danh mục đề tài SV NCKH và phân công GVHD

Trước ngày 15/11/2023

4

Sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo hướng dẫn của GV phụ trách

Trước ngày 02/05/2024

5

Sinh viên nộp bản toàn văn, bản tóm tắt kết quả nghiên cứu về Đơn vị quản lý

Trước ngày 03/05/2024

6

Sinh viên báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Khoa/Phòng/Trung tâm)

06/05/2024-19/05/2024

7

Đơn vị quản lý gửi danh sách đề cử công trình NCKH tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường

20/05/2024- 25/05/2024

8

Sinh viên được tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường, gửi báo cáo và tóm tắt để in kỷ yếu Hội nghị cấp Trường về Phòng KH&HTQT

27/05/2024-31/05/2024

9

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024

Trước ngày 15/06/2024

10

Đề cử tham gia Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ

Trước 30/06/2024

11

Đề cử tham gia Giải thưởng SV NCKH của ĐHĐN, cấp thành phố Đà Nẵng

Trước 15/07/2024

12

Đề cử tham gia các giải thưởng khác (Eureka, Student Research ICYREB ...)

Theo Thông báo của BTC

Chi tiết toàn văn thông báo CV2943 vui lòng xem tại đây
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận phụ trách Khoa học 
- Điện thoại: 0236.3954.243; Email: khoahoc@due.edu.vn. 

- Website: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc (Mục sinh viên NCKH)

- Webpage Hội nghị SVNCKH 2023-2024: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocds/cid/5399

Trân trọng cảm ơn!

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn