DHKT

V/v đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

07/03/2023
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 820/ĐHĐN-KHCNMT ngày 03/3/2023 của Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Các lĩnh vực đề xuất nghiên cứu 

- Đề xuất đề tài thực hiện các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển), đề tài thuộc lĩnh vực Toán học (nhưng không đề xuất thực hiện Chương trình Phát triển Toán học).  

- Đề xuất đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.  

- Đề xuất đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao công nghệ, có khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.  

2. Yêu cầu lựa chọn đề xuất đề tài 

- Đề xuất đề tài cần rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước, ...), sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ khác và các sản phẩm khác có thể định lượng được. 

- Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo nghiên cứu sinh (nếu có). 

- Đảm bảo không trùng lặp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện. 

- Xem xét, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính khả thi. 

- Cần tham khảo kinh phí – sản phẩm của các đề tài cấp bộ đã được phê duyệt năm 2022, năm 2023 để dự kiến sản phẩm và kinh phí sao cho phù hợp và khả thi. 

3. Đối với đề xuất đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục: 

- Ngoài yêu cầu lựa chọn đề xuất đề tài như mục 2, đề xuất sản phẩm rõ ràng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tế giáo dục Việt Nam, khuyến khích các sản phẩm là sách và công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.   

Về kinh phí đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí (dự kiến khoảng 400 triệu đồng/đề tài) nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, khắc phục những bất cập trong thực tiễn phát triển giáo dục Việt Nam. 

4. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ đề xuất đề tài 

Thời gian: trước 17h00 ngày 15 tháng 3 năm 2023 (thứ Tư). 

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất đề tài và Danh mục đề xuất (mẫu đính kèm)

Phương thức gửi hồ sơ:  

- Bản mềm gửi đến email: khoahoc@due.edu.vn

Bản cứng gửi về: Phòng KH&HTQT, Phòng H302 Tòa nhà hành chính (chuyên viên Hà Nguyễn Phương Linh). 

 

Phòng KH&HTQT đính kèm Công văn của ĐHĐN và một số danh mục đề tài cấp bộ để Quý Thầy/ Cô tham khảo. 

 

Trân trọng./. 
P. KH&HTQT.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn