DHKT

Thông báo v/v đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021

22/09/2020
Kính gửi: - Lãnh đạo các Đơn vị trong toàn Trường;

                   - Quý Thầy/Cô giáo


Nhà trường kính thông báo đến Lãnh đạo các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường thực hiện việc đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo gồm:

1.1. Phiếu đăng ký biên soạn (mẫu GT1/ mẫu TK1/ mẫu CK1);

1.2. Kế hoạch biên soạn (mẫu GT2/ mẫu TK2/ mẫu CK2).

2. Số lượng hồ sơ:

 - 02 bộ bản in Phiếu đăng ký biên soạn và Kế hoạch biên soạn (Được Khoa xác nhận).

3. Thời hạn nộp: Từ lúc ra thông báo đến hết ngày 30/10/2020 (Thứ Sáu).

4. Địa điểm tiếp nhận:

- Bản in nộp tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

- Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

- SĐT liên lạc: 0236-3954243.

Toàn văn thông báo tại đây.

Trân trọng./.

Phòng KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn