DHKT

Kế Hoạch Tài Chính

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

   1 Ts. Hà Phước Vũ - Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3935779
  Email: haphuocvu@due.edu.vn
   2 Ths. Nguyễn Thùy Linh - Kế toán trưởng, Phó phòng
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3522599
  Email: linh.nt@due.edu.vn
   3 Ths. Lê Phan Minh Hòa - Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3747098
  Email: hoalpm@due.edu.vn
   4 Đặng Thị Đằng - Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3747098
  Email: dangdt@due.edu.vn
   5 Nguyễn Đăng Thắng - Kế toán viên
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3847139
  Email: thangnd@due.edu.vn
   6 Ths. Lê Thị Minh Giang - Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3847139
  Email: giangltm@due.edu.vn
   7 Phạm Thị Thu Hải - Thủ quỹ, Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 0236 - 3847139
  Email: phamthithuhai@due.edu.vn

  Phó phòng, Kế toán viên

  Phó phòng, Kế toán viên