DHKT

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức của Phòng Kế hoạch Tài chính gồm có 07 người, 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 04 chuyên viên. Trong đó, 01 viên chức có trình độ tiến sĩ, 04 viên chức có trình độ thạc sĩ, 02 viên chức có trình độ đại học.

  DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

  STT

  Họ và tên

  Trình độ chuyên môn

  Chức vụ

  Điện thoại

  Email, CV

  1

  Hà Phước Vũ

  Tiến sĩ

  Trưởng phòng

  02363935779

  0905800373

  haphuocvu@due.edu.vn

  http://scv.udn.vn/haphuocvu

  2

  Nguyễn Thuỳ Linh

  Thạc sĩ

  Phó Trưởng phòng

  Kế toán trưởng

  02363522599

  linh.nt@due.edu.vn

  3

  Đặng Thị Đằng

  Cử nhân

  Chuyên viên

  02363747098

  dangdt@due.edu.vn

  4

  Lê Phan Minh Hoà

  Thạc sĩ

  Chuyên viên

  02363747098

  hoalpm@due.edu.vn

  5

  Phạm Thị Thu Hải

  Cử nhân

  Chuyên viên

  02363847139

  phamthithuhai@due.edu.vn

  6

  Nguyễn Đăng Thắng

  Thạc sĩ

  Kế toán viên

  02363847139

  thangnd@due.edu.vn

  7

  Lê Thị Minh Giang

  Thạc sĩ

  Chuyên viên

  02363847139

  giangltm@due.edu.vn