DHKT

 • CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

  CHỨC NĂNG

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý về công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, tài sản của Nhà trường. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các chế độ quy định của Nhà nước.

  NHIỆM VỤ 

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; xây dựng các kế hoạch tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học... 

  - Xây dựng chi tiết dự toán thi của Trường hàng năm, trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt. Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Trường theo quy định;

  - Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khơi tăng nguồn thu cho Trường;

  - Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; Tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Trường sau khi đã được Đại học Đà Nẵng thẩm định;

  - Xây dựng và đề xuất định mức các khoản thu thuộc phạm vi điều tiết của Đại học Đà Nẵng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng, trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  - Xây dựng và ban hành định mức các khoản thu thuộc phạm vi tự chủ tài chính quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại học Đà Nẵng;

  - Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành;

  - Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;

  - Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế; biên lai thuế; thuế thu nhập cá nhân; kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của Trường tại các ngân hàng, kho bạc;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường;

  - Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;  

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.