DHKT

 • Quy định hợp tác quốc tế

  STT

  Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành

  Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

  Nội dung văn bản

  I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ
  LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  1

  45/2019/QH14

  Bộ Luật Lao động

  Link

  2

  152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020

  Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  Link

  3

  143/2018/ NĐ-CP ngày 15/10/2018

  Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Link

  II. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP CẢNH

  4

  47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014

  Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Link

  5

  51/2019/QH14 ngày 25/11/2019

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Link

  6

  31/2015/TT-BCA ngày 06/07/2015

  Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

  Link

  7

  64/2015/NĐ-CP ngày 06/08/2015

  Nghị định quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Link

  8

  5366/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2018

  Ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Link

  9

  01/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2020

  Thông tư ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

  Link

  10

  25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021

  Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

  Link

  11

  102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012

  Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

  Link

   12  86/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 Nghị định Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật   Link

  III. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ
  HỘI NGHỊ/HỘI THẢO QUỐC TẾ

  13

  06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020

  Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

  Link

  14

  5465/QĐ-UBND ngày 12/08/2014

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng

  Link

  15

  21/2013/QĐ-UBND ngày 09/07/2013

  Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Link

  IV. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

  16

  86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018

  Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

  Link

  17

  04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/03/2020

  Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

  Link

  V. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ
  SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN CHO HOẠT ĐỘNG HTQT

  18

  01/2008/TT-BNG

  Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

  Link

  19

  219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009

  Thông tư quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

  Link

  20

  119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

  Quyết định về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

  Link

  21

  12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010

   

  Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  Link

  22

  225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010

  Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

  Link

  23

  86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011

  Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

  Link

  24

  192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011

  Sửa đổi một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

  Link

  25

  56/2020/NĐ-CP ngày 15/05/2020

  Nghị định của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

  Link

  26

  80/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020

  Nghị định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

  Link

  VI. CÁC VĂN BẢN DO ĐHĐN BAN HÀNH

  27

  4765/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020

  Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến

  Link

  28

  5118/QĐ-ĐHĐN ngày 29/08/2014

  Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

  Link

  29

  2211/QĐ-ĐHĐN ngày 30/05/2016

  Quyết định ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng

  Link

  30

  1489/ QĐ-ĐHĐN ngày 06/5/2020

  Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng

  Và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận người nước ngoài học tập tại Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 1489/ĐH ĐN-HTQT ngày 06/05/2020

  Link

  31

  639/QĐ-ĐHĐN ngày 03/02/2021

  Quy định tên giao dịch tiếng Anh của ĐHĐN, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHĐN

  Link

  32

  3265/QĐ-ĐHĐN ngày 28/09/2021

  Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự

  Link

  VII. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ

  33

  464/QĐ-ĐHKT ngày 10/05/2016

  Quyết định v/v ban hành “Quy trình chuyển tiếp sinh viên”

  Link

  34

  465/QĐ-ĐHKT ngày 10/05/2016

  Quyết định ban hành quy trình gửi và tiếp nhận sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  Link

  35

  466/QĐ-ĐHKT ngày 10/05/2016

  Quyết định ban hành quy trình quản lý người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  Link

  36

  551/QĐ-ĐHKT

  Quy định về quản lý chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  Link


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn