DHKT

  • Chiến lược Hợp tác quốc tế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

    Chiến lược Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035
    (Xem chi tiết tại đây)

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn