DHKT

Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm năm học 2013-2014

18/12/2014

THÔNG BÁO

về việc đăng ký Bảo hiểm y tế năm học 2013 - 2014

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008   
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Căn cứ công văn số 6974 / BGD ĐT – CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh – sinh viên.
Qui định kể từ ngày 01/01/2010 Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế.
Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên cho năm học 2013-2014 như sau: