DHKT

Hướng dẫn thủ tục rút hồ sơ sinh viên khi thôi học

08/03/2019

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN LẠI HỒ SƠ CÁ NHÂN

Dành cho Sinh viên Hệ chính quy

Căn cứ Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, Phòng Công tác Sinh viên thông báo quy định về thủ tục hoàn trả hồ sơ cá nhân của sinh viên:

   A-  Đối với sinh viên tốt nghiệp đúng hạn theo kế hoạch của Trường: Sinh viên thực hiện theo thông báo cụ thể vào mỗi đợt xét tốt nghiệp.

   B-    Đối với sinh viên xin rút hồ sơ vì lí do cá nhân:

    - Sinh viên trực tiếp đề nghị tại Phòng Công tác Sinh viên trong giờ hành chính.

    - Sinh viên thực hiện đầy đủ các bước sau:

1/ Tự in phiếu thanh toán ra trường tại: http://due.udn.vn  ►Phòng Công tác sinh viên ► Văn bản biểu mẫu ►Biểu mẫu (hoặc mua phiếu in sẵn tại Thư viện);

2/ Hoàn trả sách cho Thư viện Trường Đại học Kinh tế (Thư viện ký xác nhận)

3/ Thanh toán học phí tại Phòng Kế hoạch–Tài chính (Phòng KH-TC ký xác nhận)

4/ Chuẩn bị các giấy tờ cá nhân liên quan đến việc yêu cầu rút hồ sơ (ví dụ: Quyết định thôi học, Quyết định chuyển địa điểm học tập…)

5/ Sinh viên trực tiếp đến nhận lại hồ sơ cá nhân tại Phòng Công tác Sinh viên.

 

Trường hợp người khác đến xin nhận thay:

PHẢI MANG THEO GIẤY ỦY QUYỀN CỦA SINH VIÊN

(có xác nhận của địa phương)

 

Căn cứ theo Điều 38 Bộ luật dân sự 2015 quy định Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân; và Khoản 1, Điều 20 Bộ luật dân sự 2015 quy định “Người thành niên là người đủ 18 tuổi trở lên”; và Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên.

Đà Nẵng, ngày 08/03/2019                                                                              

      TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN