DHKT

123/QĐ-ĐHKT Quy định quản lý đề tài cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý

12/02/2018

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (mã số T) của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng bao gồm: xác định, tuyển chọn, thẩm định, tổ chức triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở. 

Văn bản này đi kèm Quyết định số 123/QĐ-ĐHKT ngày 9/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 

Toàn văn Quy định tại đây: http://bit.ly/2nV12A3