DHKT

 • GIỚI THIỆU  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 254/QĐ-ĐHĐN ngày 12/01/2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.


  Chức năng chính

  1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ đào tạo;

  2. Tổ chức và quản lý các dịch vụ hỗ trợ sinh viên;

  3. Tổ chức và quản lý các hoạt động quan hệ doanh nghiệp.

  4. Tổ chức và quản lý KTX sinh viên


  Nhiệm vụ

  Trung tâm có các nhiệm vụ sau:

  -  Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành;

  - Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả căn-tin; cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

  Tổ chức thực hiện dịch vụ giữ xe; dịch vụ photocopy, văn phòng phẩm và các dịch vụ khác nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người học;

  Tổ chức đào tạo và cấp các chứng chỉ, chứng nhận cho sinh viên về kỹ năng mềm và những kỹ năng cần thiết khác nhằm mục tiêu đào tạo toàn diện cho sinh viên;

  - Tổ chức các hoạt động tư vấn về học tập và nghiên cứu khoa học, tâm lý, sức khỏe, giới thiệu chỗ ở…

  - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch và các hình thức vui chơi giải trí khác gắn với chuyên môn học thuật của sinh viên góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức và chuyên môn;

  - Thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và các doanh nghiệp trong việc huy động các nguồn tài trợ cho hoạt động của Nhà trường, học bổng cho sinh viên, tư vấn tuyển dụng và giới thiệu việc làm, đào tạo và tư vấn doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động giao lưu, hướng nghiệp với doanh nghiệp;

  - Thông qua các mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp cũng như các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội khác nắm bắt tình hình thực tế đang diễn ra ngoài xã hội để tham mưu cho Nhà trường những chính sách phù hợp gắn việc đào tạo của Nhà trường với nhu cầu xã hội.


  Cơ cấu tổ chức

  1. Ban Giám đốc

  2. Các bộ phận trực thuộc

  a)     Văn phòng trung tâm: phụ trách các công việc chung của trung tâm gồm: Kế toán, thủ quỹ, quản lý nhân sự đối với nhân viên hợp đồng lao động với Trung tâm, công tác hành chính, văn thư và lưu trữ; tổ chức và quản lý các hoạt động nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.

  b)     Ký túc xá sinh viên: tổ chức và quản lý sinh viên, học viên nội trú ký túc xá sinh viên;

  c)     Bộ phận Dịch vụ: tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ  phục vụ sinh viên trong Nhà trường theo sự phân công của Giám đốc trung tâm;