DHKT

Video: Hoạt động của đoàn đánh giá kiểm định AUN-QA

20/02/2019

Trong khuôn khổ 3 ngày làm việc, các chuyên gia đã làm việc với các bên liên quan gồm Lãnh đạo các Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá, Trưởng Chuyên ngành đào tạo, giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành, cán bộ, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng của các chuyên ngành; tham quan khuôn viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu và kiểm định chất lượng giáo trình của 3 chuyên ngành đào tạo.

Trong đợt kiểm định này, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã có 18 lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn và thành viên trong nhóm SAR, 40 cựu sinh viên, 27 nhà tuyển dụng, 40 giảng viên, 34 nhân viên và 40 sinh viên tham gia vào tất cả các buổi phỏng vấn của Đoàn đánh giá thực tế AUN-QA lần thứ 135. Cùng xem lại những hoạt động của đoàn đánh giá kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA trong 3 ngày làm việc:

Trung tâm CNTT & TT