DHKT

Video: Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Nhìn lại một chặng đường

04/06/2020

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập thể Đảng viên đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển Nhà trường thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu, trở thành trung tâm hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế hàng đầu ở miền Trung – Tây Nguyên. Kế thừa những thành tựu của các thế hệ đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đồng thuận trong mọi hoạt động; huy động sức mạnh và trí tuệ tập thể, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ lần thứ VII được tổ chức thành công, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của Trường xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, các nghị quyết chuyên đề để thực hiện các mục tiêu đề ra.


Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế cùng các cấp chính quyền và đoàn thể đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra. Hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tạo cơ sở vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, khẳng định vị thế, uy tín của Trường trong hệ thống các trường đại học trên cả nước và quốc tế.

Trung tâm CNTT & TT