DHKT

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

18/04/2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Công văn số 1546/BGDĐT-KHCNMT về việc triển khai thực hiện nghị định số 109/2022/NĐ-CP về Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Quy định số 109/2022/NĐ-CP