DHKT

Thông báo về tổ chức tiêm vaccin phòng Covid-19 cho sinh viên trường ĐH Kinh tế

28/11/2022

     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 1387/TB-ĐHKT                       Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer lưu động

cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tháng 11 năm 2022


     Căn cứ Kế hoạch số 5313/KH-SYT ngày 01/11/2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 tháng 11 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng của Sở Y tế.

     Căn cứ Công văn số 3309/BYT-DP của Bộ y tế về việc hướng dẫn tiêm vắcxin phòng COVID-19.

    Căn cứ Công văn số 4503/ĐHĐN-HSSV của Ban Chỉ đạo Phòng, Chống dịch bệnh Covid-10 Đại học Đà Nẵng về việc tăng cường công tác truyền thông và triển khai tiêm chủng các mũi vaccine phòng COVID-19.

     Nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, tổ chức tiêm chủng cho tất cả Sinh viên (SV) chưa được tiêm đầy đủ liều vắc-xin Covid-19. Cụ thể như sau:  

1. Đối tượng sinh viên tiêm vắc-xin Covid-19

- Sinh viên chưa tiêm vắcxin phòng Covid-19;

- Đã tiêm mũi 1và 2 vắcxin phòng Covid-19;

- Tiêm liều bổ sung (Liều này không phải mũi 3);

- Tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3), không tính liều bổ sung;

- Tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 4).

2. Thời gian, địa điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19

- Thời gian đăng ký tiêm: Trước 11h00, Thứ Hai, ngày 28/11/2022

- Thời gian tiêm: Từ 7h30 – 11h00, Thứ Hai, ngày 28/11/2022.

- Địa điểm tiêm: Khu sảnh A, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN.

3. Một số qui định khác

3.1. Về việc kê khai thông tin

Yêu cầu tất cả sinh viên phải kê khai số mũi tiêm vắcxin phòng Covid-19 tại tài khoản cá nhân SV để nhà trường tổng hợp báo cáo cấp trên theo qui định.  

3.2. Về việc đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19

- Sinh viên phải đăng ký tiêm trực tuyến tại địa chỉ https://tinyurl.com/bddk77yp  trước 11h00, Thứ Hai, ngày 28/11/2022 và phải đi tiêm đúng thời gian theo danh sách đã đăng ký.

- Sinh viên cần mang theo giấy CMND/CCCD, giấy chứng nhận tiêm chủng, hoặc trình app PC Covid, sổ sức khỏe điện tử có thể hiện mũi tiêm khi đi.

- Sinh viên đi đúng khung giờ quy định, đăng ký mũi tiêm đúng thời gian quy định mũi tiêm.

    Nhà trường đề nghị các khoa thông báo gấp đến tất cả SV được biết để thực hiện các nội dung trên đúng thời gian qui định.

    Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG                

- BGH (để b/c);                                              TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- CácKhoa;     

- Lưu VT, P.CTSV.