DHKT

Thông báo V/v đăng ký học học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 47K

14/01/2022

Kính gửi:

- Các đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy Khóa tuyển sinh năm 2021 (47K).

 

Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên Hệ chính quy khóa 47K đăng ký học học kỳ II năm học 2021 - 2022. Sinh viên phải tuân thủ quy định về việc đăng ký học và thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.udn.vn theo đúng kế hoạch sau:

Đợt 1: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 47K

Thời gian: Từ 08h30 ngày 19/01/2022 đến 15h00 ngày 20/01/2022.

Đợt 2: Dành cho sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy

Thời gian: Từ 15h00 ngày 21/01/2022 đến 11h00 ngày 22/01/2022.

Chú ý: Những sinh viên đã đăng ký học vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký thành công trước đó. Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

Sau khi đăng ký học thành công, sinh viên thông qua đăng ký học với Cố vấn học tập (GVCN). Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký thì sinh viên đề nghị GVCN thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 15h00 ngày 20/01/2022 đến 14h00 ngày 21/01/2022.

Những lưu ý khi đăng ký học:

- Bên cạnh các học phần được áp trong thời khóa biểu cá nhân, sinh viên có thể đăng ký học trong các học phần sau đây: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Triết học Mác - Lênin; Thể dục 2.

- Sinh viên thuộc nhóm học Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Quân sự) nào thì chỉ đăng ký học vào các lớp cùng đợt học Quân sự. Thông tin về đợt học Quân sự, sinh viên có thể xem tại đây

- Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình.

- Mỗi sinh viên không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

- Sinh viên cần phải đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định.

- Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký học. Những sinh viên đăng ký trên 21 tín chỉ sẽ không được rút học phần và bắt buộc phải tham gia học các học phần đã đăng ký ở học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!