DHKT

Kết quả đề nghị rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ I năm học 2021 - 2022

06/10/2021

THÔNG BÁO

                 Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

       Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở kỳ I năm học 2021 - 2022. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

       Đề nghị các sinh viên có liên quan tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ phận Chính quy của Phòng Đào tạo (02363950110) trước 16h00 ngày 08/10/2021 để được giải quyết.

                 Trân trọng.


Danh sách sinh viên được huỷ học phần: Xem tại đây.