DHKT

THÔNG BÁO (LẦN 3) V/v tiếp tục gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên khóa 45K trở về trước

28/05/2021

 

  1. Chi tiết THÔNG BÁO (LẦN 3) V/v tiếp tục gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên khóa 45K trở về trước tại đây