DHKT

Thông báo V/v xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo

23/12/2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy Khóa 46K trở về trước.

 

Căn cứ kết luận cuộc họp số 1215/TB-ĐHKT ngày 11/12/2020 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Nhà trường thông báo nguyên tắc, quy trình xét miễn và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy đối với sinh viên khóa 46K trở về trước có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang theo học tại Trường như sau:

1. Nguyên tắc xét miễn học và công nhận điểm

- Sinh viên được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xin miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy trong trường hợp sinh viên chưa đăng ký học lần đầu, hoặc sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện đối với những học phần này.

- Đối với các học phần được miễn học, điểm quy đổi được ghi vào bảng điểm của sinh viên theo thang điểm 10, áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Bảng quy đổi tương đương

- Đối với các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy, việc miễn học và công nhận điểm được thực hiện theo bảng điểm quy đổi sau:

IELTS

TOEFL iBT

TOEIC

Cambridge tests

Các học phần được miễn học

và nhận điểm 10

≥ 4.5

≥ 45

≥ 450

≥ B1 preliminary/

Preliminary for Schools (PET)

≥ 140

- PRE-IELTS 1(3 tín chỉ);
- PRE-IELTS 2(2 tín chỉ);
- IELTS BEGINNERS 1(3 tín chỉ);
- IELTS BEGINNERS 2(2 tín chỉ);
- IELTS PRE-INTERMEDIATE 1(3 tín chỉ);
- IELTS PRE-INTERMEDIATE 2(2 tín chỉ);
- IELTS INTERMEDIATE 1(3 tín chỉ);
- IELTS INTERMEDIATE 2(2 tín chỉ).

- Đối với các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo cử nhân chính quy liên kết quốc tế, việc miễn học và công nhận điểm được thực hiện theo bảng điểm quy đổi sau:

IELTS

TOEFL iBT

Các học phần được miễn học và nhận điểm 10

6.0

60 - 78

IELTS 1 (4 tín chỉ).

≥ 6.5

≥ 79

IELTS 1 (4 tín chỉ) và IELTS 2 (4 tín chỉ).

3. Quy trình xét miễn học và công nhận điểm

Quy trình xét việc miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy được tiến hành theo trình tự như sau:

Bước 1: Sinh viên có yêu cầu xin miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh theo quy định này cần chuẩn bị hồ sơ và nộp về Phòng Đào tạo trong bốn (04) tuần đầu tiên của mỗi học kỳ chính, theo thông báo của Nhà trường. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính đến thời điểm nộp đơn xét miễn học và công nhận điểm).

Bước 2: Phòng Đào tạo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của sinh viên, căn cứ quy định hiện hành, tham mưu, trình Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ra quyết định phê duyệt việc miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Quyết định miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được chuyển cho sinh viên và các đơn vị có liên quan.

Bước 3: Sau khi Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cập nhật điểm các học phần tiếng Anh trong bảng điểm của sinh viên, sinh viên  tiến hành kiểm tra bảng điểm học kỳ của mình để đảm bảo kết quả xét duyệt đã được cập nhật chính xác.

Trường hợp có thắc mắc trong quá trình thực hiện, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại 0236 3950110 để được giải quyết.

Trân trọng!