DHKT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Xem nội dung chi tiết Tại đây:

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:03/QĐ-HĐT ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Vị trí, chức năng của Trường ĐHKT

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Trường ĐHKT

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường ĐHKT

Điều 5. Trách nhiệm giải trình của Trường ĐHKT

Điều 6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể tổ chức hội trong Trường ĐHKT

Chương II

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 7. cấu tổ chức của Trường ĐHKT

Điều 8. Hội đồng Trường

Điều 9. Hiệu trưởng

Điều 10. Phó Hiệu trưởng

Điều 11. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Điều 12. Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Điều 13. Các hội đồng vấn khác

Điều 14. Khoa thuộc trường

Điều 15. Bộ môn

Điều 16. Phòng chức năng

Điều 17. Thư viện, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Cổng thông tin điện tử

Điều 18. Tổ chức khoa học công nghệ, tổ chức phục vụ đào tạo, sở dịch vụ, doanh nghiệp, sở kinh doanh đơn vị khác

Điều 19. Viện nghiên cứu

Điều 20. Phân hiệu

Chương III

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC

Điều 21. Đội ngũ viên chức, người lao động của Trường ĐHKT

Điều 22. Giảng viên

Điều 23. Giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên

Điều 24. Nghiên cứu viên

Điều 25. Viên chức, người lao động khối quản lý và phục vụ

Điều 26. Người học

Chương IV

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 27. Ngành và chuyên ngành đào tạo

Điều 28. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh

Điều 29. Thời gian đào tạo

Điều 30. Chương trình, giáo trình giáo dục đại học

Điều 31. Tổ chức và quản lý đào tạo

Điều 32. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Điều 33. Hoạt động trợ giảng

Điều 34. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

                                                                                                   Chương V

                                                                           HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 35. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ
Điều 36. Nội dung hoạt động khoa học

Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường ĐHKT trong hoạt động khoa học và công nghệ

Chương VI

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 38. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế

Điều 39. Các hình thức hợp tác quốc tế

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường trong hoạt động hợp tác quốc tế


Chương VII 

CÔNG TÁC KHẢO THÍ, BẢO ĐẢM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điều 41. Công tác khảo thí
Điều 42. Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục
Điều 43. Trách nhiệm của Trường ĐHKT trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường ĐHKT về kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

Điều 45. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Chương VIII

CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điều 46. Công tác tổ chức hành chính cho sinh viên

Điều 47. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

Điều 48. Công tác y tế, thể thao

Điều 49. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

Điều 50. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

Điều 51. Công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

                                                                                                            Chương IX

                                                                            CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 52. Nguồn tài chính của Trường ĐHKT 
Điều 53. Học phí, khoản thu dịch vụ khác 
Điều 54. Quản lý tài chính của Trường ĐHKT 
Điều 55. Quản lý và sử dụng tài sản của Trường ĐHKT

Chương X
THÔNG TIN - HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG
Điều 56. Thông tin - học liệu

Điều 57. Hoạt động truyền thông

Chương XI

CÔNG TÁC THANH TRA- PHÁP CHẾ, THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 58. Công tác Pháp chế

Điều 59. Công tác thanh tra

Điều 60. Khen thưởng

Điều 61. Kỷ luật

Chương XII

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC, QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO, VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Điều 62. Nguyên tắc làm việc

Điều 63. Quan hệ công tác giữa Trường với ĐHĐN bên trong Trường

Điều 64. Quan hệ của Trường ĐHKT đối với gia đình người học và xã hội

Điều 65. Quan hệ giữa Trường ĐHKT và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, doanh nghiệp

Điều 66. Chế độ thông tin, báo cáo

Điều 67. Công tác văn thư, lưu trữ


                                                                                                         Chương XIII 

                                                                                              ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 68. Hiệu lực thi hành 
Điều 69. Tổ chức thực hiện