DHKT

Danh mục các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Kinh tế Vol 6(01) 2018

31/03/2018

[1] Nghiên cứu các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Research on internal factors affecting to financial performance of material-construction firms which are currently listing in the stock market of Vietnam

Tác gi: Phm Đc Cường, Trn Xuân Quân

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh từ đó đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng của 30 doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết. Kết quả cho thấy quy mô doanh nghiệp, cơ cấu vốn, rủi ro kinh doanh, đầu tư tài sản cố định và quản trị nợ phải thu là có tác động đến hiệu quả kinh doanh, trong đó chỉ có rủi ro kinh doanh là có tác động cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu chúng tôi đề xuất rằng chính sách đầu tư tài sản cố định, xây dựng cơ cấu vốn, quản lý hàng tồn kho, và phòng ngừa rủi ro,… cần áp dụng cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

T khóa: Hiệu quả kinh doanh, thị trường chứng khoán, Doanh nghiệp vật liệu xây dựng.

Abstract

The research aims to assess internal factors affecting to financial performance so that feasible suggestions could be provided for construction materials firms which are currently listing in the stock market of Vietnam. The authors applied regression for panel data which collected from 30 construction material listed firms. The findings show that firms’ financial performance are positively affected by the firms’ size, capital structure, capitalization expenditure, and accounts receivable management. The research results also reflect positive relation between firms’ financial performance and business risk. Upon the research results we recommend that the changes should be focus on improving policies about capitalization expenditure; reasonable capital structure and management of inventores.

Keywords: financial performance, stock market of Vietnam, construction materials firms.

[2] Tác động của đặc trưng doanh nghiệp đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

The impact of firm characteristics on earnings management: An evidence from Vietnamese listed companies

Tác gi: Nguyn Vĩnh Khương, Phùng Anh Thư

Tóm tắt

Lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp là thước đo phổ biến nhất về kết quả hoạt động kinh doanh. Sự tách biệt giữa sở hữu doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, sẽ mang đến rất nhiều thuận lợi như việc chuyển nhượng quyền sở hữu không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khi thuê được những nhà quản lý chuyên nghiệp đảm bảo thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc tách biệt này lại dẫn tới một vấn đề nổi bật khác – vấn đề đại diện, hay còn gọi là vấn đề về xung đột lợi ích giữa nhà quản lý và các chủ sở hữu. Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng về mối quan hệ giữa hành vi quản trị lợi nhuận (HVQTLN) và đặc trưng doanh nghiệp ở các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN). Dựa vào dữ liệu của 100 công ty niêm yết trước năm 2009 có công bố báo cáo tài chính trong giai đoạn 2012-2014, bằng phương pháp định lượng, tác giả đã đưa đến kết luận rằng: lợi nhuận sau thuế, quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hành vi quản trị lợi nhuận.

T khóa: hành vi quản trị lợi nhuận; đặc trưng doanh nghiệp; thị trường chứng khoán; Việt Nam.

Abstract

Accounting profits of the business are that the most common measure of business operating results. The separation of ownership and management business enterprises brings many advantages such as the transfer of ownership does not affect the business operations of the business while hiring professional managers to make implementation of corporate goals. However, leads to a more prominent issue - the issuing agency, also known as the problem of conflicts of interest between managers and owners. The result of this study provides empirical evidence for the relationship between earnings management and firm characteristics in 100 companies listed before 2009 on Vietnamese Stock Exchange in the period 2012 - 2014. The findings show that profit and size of the company affect on earnings management.

Keywords: earnings management; firm characteristics; stock market; Vietnam.

[3] Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và vai trò của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Agriculture credit policy and role of commercial banks in Kon Tum province

Tác gi: Nguyn Th Minh Chi

Tóm tắt

Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chính sách tín dụng lớn bởi phạm vi rộng và đối tượng phục vụ đa dạng, chiếm số lượng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn cả nước nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng. Tuy nhiên, tình trạng chung hiện nay tín dụng chưa vào được nông nghiệp, trong đó có nguyên nhân chủ yếu là do quy mô sản xuất kinh doanh của bên vay vốn đa số chỉ ở mức nông hộ và doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời sự tham gia của các ngân hàng thương mại vào lĩnh vực tín dụng nông nghiệp nông thôn trên địa bàn còn hạn chế. Vì vậy, bài viết nhằm đánh thực trạng chính sách tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011- 2015 của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Từ đó, đưa ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bền vững, góp phần tích cực trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của tỉnh Kon Tum.

T khóa: chính sách; tín dụng; ngân hàng thương mại; nông nghiệp-nông thôn, Kon Tum

Abstract

Credit for agriculture and rural development, is a great credit policy by the wide range and diversity service subjects, accounted for the bulk of the agricultural sector and rural areas throughout Vietnam in general, Kon Tum in particular. However, the current state of the credit generally is not on agriculture, which is caused mainly due to the majority of borrowers’ production business scale at only households and small businesses. At the same time, the participation of commercial banks in the field of agriculture and rural credit is limited. Therefore, to assess the status of credit policy of commercial banks for the agricultural sector and rural areas during the period of the 2011- 2015 in Kon Tum. Then, the article will offers solutions to overcome the difficulties and problems, promote sustainable credit growth, contributing actively in the development of agriculture and rural areas in Kontum

Keywords: policy; credit; commercial banks; agriculture-rural; Kon Tum

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn