DHKT

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình (bậc đại học, bậc sau đại học), sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2018-2019

10/09/2018

Kính gửi:

- Các Đơn vị trong toàn Trường;

- Quý Thầy/Cô giáo.

 

Căn cứ kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường tham gia đăng ký thực hiện biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ cho mục tiêu đào tạo và NCKH năm học 2018 - 2019.

1. Hồ sơ đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo

1.1. Phiếu đăng ký biên soạn (mẫu GT1/ mẫu TK1, mẫu CK1).

1.2. Kế hoạch biên soạn (mẫu GT2/ mẫu TK1, mẫu CK1).

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Quý Thầy/Cô nộp 02 bộ hồ sơ bản in gồm: Phiếu đăng ký biên soạn, kế hoạch biên soạn có chữ ký xác nhận của Lãnh đạo Khoa về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế. Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

Mẫu đăng ký Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo tại đây.

Hồ sơ được gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 17 giờ, ngày 15/10/2018.

Nhằm đảm bảo kế hoạch chung của Trường, Nhà trường kính thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô được biết để chuẩn bị đăng ký thực hiện.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế

Tel: 0236.3954243; Email: khoahoc@due.edu.vn.

Website: due.edu.vn/nghien cuu khoa hoc (mục công trình khoa học/giáo trình)

Trân trọng./.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn