DHKT

Tạp chí Khoa học Kinh tế (số 1)

TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ SỐ 1 (01) - 2013

1.
MAJOR SUCCESS AND POOR ECONOMIC IN DEVELOPMENT OF VIETNAM IN 2012 AND SOLUTIONS FOR THE YEAR 2013
TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2012 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHO NĂM 2013
Tác giả: GS.TS. Trương Bá Thanh, PGS.TS. Bùi Quang Bình Trang: 5

2. .
ATTRACTING INVESTMENT FOR DEVELOPPING THE DUNG QUAT ECONOMIC ZONE IN QUANG NGAI PROVINCE
THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT TỈNH QUẢNG NGÃI
Tác giả: ThS. Nguyễn Dũng Anh Trang: 14

3.
SOLUTIONS TO PROMOTE FISHING SUSTAINABILITY IN SOUTH CENTRAL COASTAL AREA
GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐÁNH BẮT HẢI SẢN BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Tác giả: PGS.TS. Đào Hữu Hoà Trang: 22

4.
AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PRODUCTION FACTORS ON THE ECONOMIC GROWTH OF QUANG NAM PROVINCE
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Nguyễn Chín Trang: 32

5.
TOURISM COMMUNICATION SOLUTIONS FOR KONTUM PROVINCE
GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG DU LỊCH TỈNH KON TUM
Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy Trang: 40

6.
RAISE THE POOR’S INCOME IN TAM KY CITY
NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trang: 50

7 .
ISSUE OF THE YEAR: ENTERPRISE RE-STRUCTURING
VẤN ĐỀ TRONG NĂM: TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
Tác giả: GS.TS. Hồ Đức Hùng Trang: 58

8.
An application of game theory for value co-creation systems
Ứng dụng lý thuyết trò chơi cho các hệ thống đồng tạo giá trị
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Trương Hồng Trình Trang: 67

9.
SERVPERF model in evaluating the quality of personal services - an empirical evidence at VietinBank, NguHanhSon Branch
Mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân - Trường hợp ứng dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Tác giả: PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Mai Thị Thanh Chung Trang: 75

10.
BALANCED SCORECARD – A VIEW OF MANAGEMENT ACCOUNTING
Thẻ điểm cân bằng dưới góc độ của kế toán quản trị
Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Trang: 86

11.
Integrating into the global economy and developing the accounting system in harmony with international standards
HỘI NHẬP KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾ TOÁN HÀI HOÀ QUỐC TẾ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Công Phương Trang: 93

12 .
THE RISK-BASED AUDIT APPROACH
BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA VÀO RỦI RO
Tác giả: ThS. Phạm Kim Ngọc Trang: 105

13.
STAFF MANAGEMENT DURING CRISIS
SỬ DỤNG NHÂN VIÊN TRONG THỜI KỲ KHỦNG KHOẢNG
Tác giả: TS. Đoàn Gia Dũng Trang: 113

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn