DHKT

Biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng

24/06/2016
Tổng hợp 21 biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1UQpCZ7


Mẫu D1. Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1Uk41wj
Mẫu D2. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1rfNZrv
Mẫu D3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1tlQxGC
Mẫu D4. Thuyết minh đề tài cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1Uk3RVK
Mẫu D5. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1tfzFke
Mẫu D6. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/28oZte1
Mẫu D7. Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1PqAnQz
Mẫu D8. Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/25Zvmb1
Mẫu D9. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1XmKQUF
Mẫu D10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1UQmJrm
Mẫu D11. Thông tin kết quả nghiên cứu: http://bit.ly/25UwkJ7
Mẫu D12. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results): http://bit.ly/25Uw5O4
Mẫu D13. Phiếu đánh giá cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/21jBmYU
Mẫu D14. Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1sDJcBH
Mẫu D15. Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1ZNj1D3
Mẫu D16. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1ZNiKQK
Mẫu D17. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1YnJDMc
Mẫu D18. Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1PqBq2P
Mẫu D19. Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1UatMkx
Mẫu D20. Giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1VWKXoU
Mẫu D21. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN: http://bit.ly/28AVWtc
Phụ lục II: http://bit.ly/1S3uDM7Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn