DHKT

Hội nghị SVNCKH 2015-2016: Danh sách các tiểu ban đánh giá Công trình SVNCKH

31/05/2016

 

DANH SÁCH 09 TIỂU BAN

Thời gian: 7h00 ngày 3/6/2016

Địa điểm: Khu giảng đường D 

 

TIỂU BAN 1

-------

-------

TIỂU BAN 3