DHKT

CV 2084-Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài cấp Bộ 2024

23/05/2023

Kính gửi:  Quý Thầy Cô.   

Thực hiện Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ năm 2024, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 như sau:  

  1. Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 2084/ĐHĐN-KHCNMT ngày 18/5/2023 của ĐHĐN gửi kèm email này.  
  2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân  gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  
  3. Các cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN trước 11 giờ 00 ngày 25/5/2023 (thứ Năm). 
  4.  Các hồ sơ gửi kèm email này bao gồm:  
           - Quyết định 1393 phê duyệt danh mục của Bộ GD&ĐT;  

          - Công văn 2084 của ĐHĐN v/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2024  

          - Mẫu thuyết minh (mẫu 6) và tiềm lực cấp bộ (mẫu 7);  

          - Phụ lục 1  

          - Quyết định 5830 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí cấp bộ.  

Toàn văn thông báo, quyết định danh mục B2024 & các mẫu thuyết minh, tiềm lực: tại đây.            

Trân trọng./.  

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn