DHKT

B2021.Danh mục các đề tài KH&CN cấp Bộ đang triển khai của Trường Đại học Kinh tế

10/12/2021

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ ĐANG THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾSTT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

Xác lập các luận cứ khoa học và xây dựng mô hình đo lường năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho địa phương: Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

01/2019

12/2020

2

Nghiên cứu mô hình tăng trưởng trong nền kinh tế số ở Việt Nam

PGS.TS. Trương Hồng Trình

2020

2021

3

Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản cổ phiếu và quyết định thâu tóm công ty trong thị trường mua bán & sáp nhập ở Việt Nam

TS. Đặng Hữu Mẫn

2020

2021

 


 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn