DHKT

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2022

15/04/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/4/2021 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1427/ĐHĐN-KHCNMT của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ năm 2022, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô danh mục đề tài của Đại học Đà Nẵng đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022 như sau: 

1.    Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 1427/ĐHĐN-KHCNMT ngày 13/4/2021 của ĐHĐN gửi kèm email này. 

2.    Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

3.    Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn, vui lòng nộp hồ sơ về Phòng KH&HTQT (Cô Phương Linh)  trước 17 giờ 00 ngày 28/4/2021 (thứ Tư).

Các hồ sơ gửi kèm email này bao gồm: 

- Quyết định 1249 của Bộ GD&ĐT; 

- Công văn 1427 của ĐHĐN cùng 01 danh mục đề tài gửi kèm. 

- Mẫu thuyết minh và tiềm lực cấp bộ; 

- Phụ lục 1 và phụ lục 2

- Thông tư 11 về quản lý đề tài cấp bộ 

- Thông tư 55 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp nhà nước/; 

- Quyết định 5830 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí cấp bộ. 

Toàn văn Thông báo và các Mẫu văn bản: tại đây.

Phòng KH&HTQT kính thông báo để Quý Thầy/ Cô được biết thông tin và tham gia tuyển chọn. 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn