DHKT

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo "Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể dạng động trong đánh giá tác động các hiệp định thương mại tự do"

25/02/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá và nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 308/QĐ-ĐHKT ngày 10/2/2020 của Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức Hội đồng đánh giá và nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo.

Tên sách chuyên khảo: "Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể dạng động trong đánh giá tác động các hiệp định thương mại tự do"

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

Thời gian: 10h00 ngày 25 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng E204, Trường Đại học Kinh tế

Kính mời Quý Thầy/Cô quan tâm đến tham dự.

Trân trọng.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn