DHKT

TB Học bổng tài năng Techcombank 2022 dành cho SV năm thứ 3

30/11/2021

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HTSV & QHDN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      V/v đề xuất SV nhận học bổng                               Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

của Techcombank năm học 2021- 2022

Kính gửi: Các Khoa: Ngân hàng, Tài chính và Quản trị kinh doanh.

            Căn cứ Thư ngỏ của Ngân hàng Kỹ TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ngày 29/11/2021 về việc trao tặng Quỹ Học bổng năm học 2021-2022 cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thông báo triển khai thông tin học bổng đến các Khoa, cụ thể như sau:

1.      Phân bổ Số lượng:

TT

Khoa

Số lượng

1

Khoa Ngân hàng

04 suất

2

Khoa Tài chính

03 suất

3

Khoa Quản trị kinh doanh

03 suất

2.      Giá trị học bổng: 5 triệu đồng/suất.

3.      Tiêu chí xét chọn:

-         Sinh viên năm thứ 3 (khóa 45K) thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc QTKD;

-         Sinh viên đạt thành tích học tập toàn khóa đạt loại Giỏi/Xuất sắc, rèn luyện Tốt, tích cực trong các hoạt động đoàn thể, cộng đồng;

-         Sinh viên có mong muốn và định hướng thực tập/làm việc tại Techcombank.

-         Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức/doanh nghiệp bên ngoài trường,  trong năm học 2021-2022.

4.      Quy trình xét chọn:

-         Khoa tổ chức thông báo, xét chọn và lưu hồ sơ sinh viên xét học bổng tại đơn vị;

-         Khoa gửi Danh sách (bản cứng) về Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (đ/c Nguyễn Lê Duy) theo mẫu đính kèm, đồng thời gửi email qua địa chỉ: hotrosinhvien@due.edu.vn trước 11h00 ngày 10/12/2021 (thứ Sáu).

Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không đề xuất sinh viên nhận học bổng thì Nhà trường sẽ chuyển suất cho đơn vị khác.

Trung tâm kính thông báo đến các Khoa để phối hợp và hỗ trợ xét học bổng Techcombank cho sinh viên đúng tiêu chí và thời hạn.

             Trân trọng.

Nơi nhận:                                                                                                                   GIÁM ĐỐC