DHKT

Kế hoạch giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II năm học 2014-2015

08/04/2015

Nhà trường thông báo kế hoạch giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:

A. Đối tượng sinh viên được miễn, giảm học phí

Sinh viên được miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP  và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ (xem chi tiết Thông tư  tại địa chỉ: http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác sinh viên - Văn bản pháp quy).

B. Quy trình giải quyết

I. Đối với sinh viên đã được miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2014-2015

1.1. Sinh viên thuộc diện là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.  

- Bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo còn thời hạn năm 2015.

1.2. Sinh viên Học kỳ 1 năm học 2014-2015 tạm ngừng tiến độ học tập nay tiếp tục trở lại học tập.

- Bổ sung Đơn theo thời gian tại Mục II

1.3. Sinh viên các đối tượng còn lại không phải làm lại hồ sơ xin miễn, giảm học phí.

II. Đối với sinh viên chưa làm thủ tục xin miễn, giảm học phí.

2.1.Bước 1: Sinh viên lấy mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm học phí tại đây

2.2. Bước 2: Sinh viên nộp đơn và các giấy tờ (theo bản Hướng dẫn của Trường) tại Phòng Công tác SV trước ngày 11/4/2015 (Thứ Ba, Thứ Năm hằng tuần).

2.3. Bước 3: Ngày 17/4/2015, sinh viên xem danh sách được miễn, giảm học phí tại bảng tin hoặc địa chỉ:  http://www.due.udn.vn  - Phòng Công tác sinh viên và nhận tiền hoàn học phí tại tài khoản cá nhân của mình sau thời gian trên.

Lưu ý: Sinh viên phải thực hiện đúng thời gian quy định trên.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng!