DHKT

  • Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục Đại học - Trường Đại học Kinh tế

    Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục Đại học - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (Xem tại đây)