DHKT

Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

16/12/2018

Danh sách tài liệu hướng dẫn

  1. Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA - Phiên bản 3.0 (2015): Xem tại đây

  2. Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA - Phiên bản 4.0 (2020): Xem tại đây