DHKT

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế (Xem tại đây)