DHKT

V/v lấy ý kiến góp ý Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

16/06/2021

Hiện nay Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường đã hoàn thành. Hội đồng Tự đánh giá gửi toàn văn Dự thảo Báo cáo cho các đơn vị và đăng tải bản dự thảo này lên Trang thông tin điện tử của Trường (tại địa chỉ www.due.udn.vn) để viên chức, sinh viên biết và góp ý. Những ý kiến đóng góp cho bản tự thảo là cơ sở quan trọng để Hội đồng hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá trước khi công bố chính thức và mời Đoàn đánh giá ngoài đến kiểm định chất lượng Nhà trường.
Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến công văn này, tổng hợp ý kiến đóng góp từ viên chức, sinh viên của đơn vị và gửi về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục bằng văn bản hoặc gửi email đến địa chỉ dbcl@due.edu.vn trước ngày 30/9/2021.
Rất mong nhận được ý kiến góp ý của toàn thể viên chức và sinh viên cho bản Dự thảo này.