DHKT

Thông báo hỗ trợ viết báo đăng trên các tạp chí trong nước (08-01-2014)

15/12/2014

Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, các cán bộ giảng viên của Nhà trường sẽ được hỗ trợ mức kinh phí nhất định cho việc viết và đăng các bài báo cho các tạp chí trong nước

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế, điều 8 về Chi hoạt động khoa học công nghệ như sau: " Chi hỗ trợ viết báo đăng trên các tạp chí trong nước: 1000.000 đồng / 1 điểm công trình. Điểm công trình tính theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước).

Cán bộ giảng viên của Nhà trường có nhu cầu hỗ trợ kinh phí viết báo cần hoàn thành những nội dung sau đây:

- Đơn xin hỗ trợ viết báo (file đính kèm) và các minh chứng (photo bìa của tạp chí và bài viết của mình). Lập 02 bộ gửi phòng Khoa học và phòng Tài vụ

- Chỉ tính điểm cho các bài báo từ 0.5 điểm trở lên, có ít nhất 2 bài báo. 

- Thời gian tính điểm: theo thời gian năm học (ví dụ, năm học 2012-2013 )


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn