DHKT

Danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập khóa 46K học kỳ II năm học 2023-2024

05/07/2024

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHÓA 46K HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

========================================================================================

Căn cứ danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT của các Khoa, Phòng CTSV tổng hợp và công bố danh sách dự kiến xét cấp học bổng KKHT khóa 46K học kỳ II năm học 2023-2024.

(HB Học tập và rèn luyện, HB cho SV Quốc tế, HB vượt khó học tập)

Sinh viên lưu ý:

1. Đây chỉ là danh sách dự kiến, có thể sẽ có điều chỉnh sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi khác và sự quyết định của Hội đồng. Nên SV theo dõi Quyết định chính thức sau.

- Học bổng Tài năng HK II năm học 2023-2024 (Nhà trường đã xét cấp cho sinh viên rồi)

2. Nhà trường xét học bổng Khuyến khích học tập dành cho SV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, vượt khó học tập, Quốc tế theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới cho đến hết nguồn quỹ học bổng. Đặc biệt, xét học bổng theo từng chuyên ngành đến khi hết nguồn quỹ của chuyên ngành đó (SV so sánh kết quả trong chuyên ngành của mình). Mỗi SV chỉ nhận 1 loại học bổng.

- SV không làm Khóa luận tốt nghiệp/Báo cáo thực tập tốt nghiệp có số tín chỉ đăng ký trong học kỳ II năm học 2023-2024 từ 15 tín chỉ trở lên;

- SV có làm Khóa luận tốt nghiệp/Báo cáo thực tập tốt nghiệp có số tín chỉ đăng ký trong học kỳ II năm học 2023-2024 từ 10 tín chỉ trở lên

3. Nếu thông tin của sinh viên bị sai (họ và tên, lớp, ngày sinh, điểm học tập và rèn luyện, mã sinh viên, mức cấp học bổng...), hay kết quả học bổng chưa đúng/cần góp ý về cách xét học bổng, Sinh viên điền các thông tin vào link dưới dây và sau đó báo cho cán bộ xét học bổng của Khoa biết gấp.

- Bước 1: Điền thông tin phản hồi vào Link: https://bom.so/byAuCO

- Bước 2: SV báo gấp cho cán bộ xét học bổng của Khoa để điều chỉnh (Danh sách các cán bộ xét học bổng: https://bom.so/4eOq7u)

Thời hạn: trước 09h00 ngày 08/07/2024 (Thứ hai)

Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ khóa Form để xét chính thức, sinh viên chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng các bước khi thông tin chưa đúng hoặc không phản hồi sai sót kịp thời theo đúng hướng dẫn của Nhà trường đã quy định ở trên.

Danh sách học bổng

- HB 46K (KKHT+ Vượt khó học tâp + SV Quốc tế): https://bom.so/9G9TGV

- Mức cấp học bổng: https://bom.so/hkdlc6