DHKT

Thông báo v/v đăng ký học HK I năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên hệ chính quy khoá 49K về trước

08/07/2024

Kính gửi:         - Các Khoa, đơn vị trong Trường;

-  Sinh viên các lớp hệ chính quy.

           

Nhà trường sẽ tổ chức đăng ký học Học kỳ I năm học 2024 – 2025 cho sinh viên Hệ chính quy các khoá 49K về trước. Sinh viên (SV) phải tuân thủ quy định về việc đăng ký học và thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.udn.vn theo kế hoạch sau:

1.     Đăng ký học

Đợt 1: Dành cho SV các lớp chính quy khóa 47K về trước

Thời gian: Từ 14h00 ngày 16/7/2024 đến 11h30 ngày 18/7/2024.

Đăng ký các HP mở bổ sung (nếu có): 09h00 – 11h30 ngày 18/7/2024.

Đợt 2: Dành cho SV các lớp chính quy khóa 48K

Thời gian: Từ 14h00 ngày 18/7/2024 đến 11h30 ngày 20/7/2024.

Đăng ký các HP mở bổ sung (nếu có): 09h00 – 11h30 ngày 20/7/2024.

Đợt 3: Dành cho SV các lớp chính quy khóa 49K

Thời gian: Từ 08h30 ngày 22/7/2024 đến 11h30 ngày 24/7/2023.

Đăng ký các HP mở bổ sung (nếu có): 9h00 – 11h30 ngày 24/7/2023.

Đợt 4: Dành cho SV đã đăng ký vào các lớp học phần (HP) bị hủy

Thời gian: Từ 08h00 ngày 01/8/2024 đến 17h00 ngày 02/8/2024.

Lưu ý: Những SV đã đăng ký học vào các lớp HP bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu các học phần đã đăng ký trước đó.

2.     Xác nhận/Điều chỉnh đăng ký

-         Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký, SV đề nghị GVCN thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 14h00 ngày 24/7/2023 đến 17h00 ngày 25/7/2024.

-         Kết thúc đợt đăng ký, sinh viên in Tổng hợp đăng ký học và thông qua Cố vấn học tập (GVCN).   

3.     Những lưu ý khi đăng ký học

-         Sinh viên cần nghiên cứu kỹ lộ trình học để xác định các HP dự kiến đăng ký. 

-         Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học bằng tài khoản cá nhân của mình. Mỗi SV không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

-         Sinh viên phải đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định. Cụ thể:

Khóa

Học lực

Số TC tối thiểu

Số TC tối đa

46K về trước

Bình thường

14

 

Yếu

10

14

47K về sau

Bình thường

12

25

Yếu

17

-         Sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp (Báo cáo thực tập/Khoá luận tốt nghiệp/Đề án tốt nghiệp) chỉ được đăng ký tối đa 17 tín chỉ, kể cả học phần Thực tập tốt nghiệp.

-         Những sinh viên đang theo học chương trình 2 phải thực hiện việc đăng ký ít nhất 03 tín chỉ của các học phần thuộc chương trình thứ hai (trừ học kỳ cuối khóa học ở chương trình thứ nhất hoặc thứ hai). Sinh viên xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất hoặc thứ hai không được đăng ký các học phần mới của chương trình thứ hai.

-         Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, SV liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.

-         Trường hợp SV có nhu cầu đăng ký mở thêm lớp HP (do lớp đầy hoặc Nhà trường không mở lớp), vui lòng điền đầy đủ thông tin vào link sau: https://bit.ly/Dky_Ky1_2425 để Nhà trường có căn cứ xem xét, giải quyết. Các lớp HP bổ sung (nếu có) sẽ mở đăng ký theo thời gian cụ thể quy định ở trên.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho các GVCN và sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!