DHKT

Học bổng VAS cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng của Quỹ Học bổng VAS

cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021 - 2022

 


Căn cứ Công văn số 3374/ĐHĐN-HSSV ngày 04 tháng 10 năm 2021của Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên nghèo hiếu học cho Quỹ Học bổng VASTrường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo chương trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng VAS như sau:

1. Tiêu chuẩn xét học bổng

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

- Có nhiều đóng góp cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ Tốt trở lên, kết quả học tập từ Trung bình trở lên;

-  Sinh viên chưa nhận học bổng của doanh nghiệp trong năm học 2021-2022.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

   Số lượng: 10 sinh viên.

   Giá trị học bổng: 1 máy tính/ sinh viên

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Sinh viên đăng ký và upload hồ sơ tại link trước 15h00 ngày 10/10/2021:https://forms.gle/KYAirYyabhT9bLVy6