DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

 • Giới thiệu chung

  GIỚI THIỆU CHUNG 

  Chức năng của cố vấn học tập

  1. Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp; 
  2. Quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

  Nhiệm vụ của cố vấn học tập

  1. Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, bao gồm:

  a. Tổ chức thảo luận, triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ, các quy định của Nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;

  b. Tư vấn cho sinh viên phương pháp học, phương pháp tự học và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;

  c. Thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên chương trình đào tạo toàn khóa, chương trình đào tạo chuyên ngành và cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần;

  d. Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho sinh viên đăng ký học phần, hủy đăng ký học phần, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ;

  e. Ký chấp nhận hoặc từ chối vào Phiếu đăng ký học phần cho sinh viên;

  f. Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên;

  g. Nhắc nhở sinh viên khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút; 

  h. Trả lời các câu hỏi của sinh viên liên quan đến việc học tập của sinh viên trong phạm vi thẩm quyền của mình;

  i. Không chỉ dẫn, giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức của môn học hoặc can thiệp vào nội dung chuyên môn của giảng viên;

  k. Trung thực, công bằng khi thực hiện hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn sinh viên.

  2. Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác quản lý sinh viên bao gồm:

  a. Tổ chức họp hội lớp hàng năm; phê duyệt danh sách ban cán sự lớp; tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ;

  b. Phối hợp với Trợ lý khoa và các tổ chức Liên chi Đoàn, Hội sinh viên để theo dõi đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của sinh viên; nhận xét và tham gia cho điểm rèn luyện theo quy định về đánh giá, xếp loại sinh viên;

  c. Phối hợp Phòng Công tác học sinh, sinh viên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong lối sống sinh viên;

  d. Kiến nghị Phòng Công tác học sinh, sinh viên giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên;

  e. Phối hợp Phòng Đào tạo trong công tác xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch thi, thực tập cho sinh viên;

  f. Phối hợp và trao đổi thông tin với Phòng Thanh tra - đảm bảo chất lượng trong việc theo dõi, kiểm tra tuân thủ các quy định, quy chế của Nhà trường;

  g. Phối hợp với Thư viện, Trung tâm y tế nhằm đảm bảo điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên;

  h. Tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa.