DHKT

Công bố Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế

08/03/2016

Kính gửi:   -   Lãnh đạo các đơn vị trong Trường;

                   -   Toàn thể viên chức và sinh viên toàn Trường.

                  

     Trong thời gian qua, Nhà trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá và thực hiện đầy đủ các bước tự đánh giá chất lượng Nhà trường theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Đà Nẵng.

     Nhà trường đã được Đại học Đà Nẵng đánh giá đồng cấp và Báo cáo Tự đánh giá của Trường cũng đã được thẩm định bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Nhà trường đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại Báo cáo Tự đánh giá. Hiện nay, bản chính thức của Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường đã hoàn thành. Hội đồng Tự đánh giá đã đăng tải toàn văn Báo cáo này lên Trang thông tin điện tử của Trường (tại địa chỉ www.due.udn.vn).

     Nhà trường thông báo cho toàn thể viên chức và sinh viên được biết.

     Trân trọng.


     Tải về Báo cáo tự đánh giá