DHKT

TB Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2014

15/12/2014

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm hướng đến cuộc thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014’’ diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau đây.

  - Từ ngày 16/4 đến trước 30/04/2014: Các Khoa tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa;

  - Trước ngày 05/5/2014: Các Khoa nộp biên bản đánh giá nghiệm thu công trình, báo cáo khoa học toàn văn và tóm tắt của các sinh viên được chọn tham dự Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường tại Phòng KH, SĐH&HTQT; 

  - Từ ngày 05/05-20/05/2014: Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường (04 tiểu ban);

  - Từ ngày 23/05-30/05/2014: Lập danh sách các đề tài xuất sắc trong Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường  được chọn gửi lên Đại học Đà Nẵng, tất cả các đề tài trong danh sách này được đưa vào kỷ yếu Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường  2014;

  - Ngày 31/5/2014: Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần 8 tại Đại học Đà Nẵng; 01 đề tài xuất sắc nhất của trường sẽ được chọn để báo cáo tại phiên toàn thể; trao tặng giấy khen của Giám đốc cho tất cả nhóm sinh viên có đề tài đạt Giải nhất, nhì, ba; các đề tài trong danh sách này sẽ được đưa vào kỷ yếu Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường 2014;

  - Số chuyên đề của Tạp chí KHCN: Tất cả những đề tài đạt giải nhất tại các Tiểu ban sẽ được chọn để viết bài đăng trên 01 số dành riêng của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng.Các bài báo phải tuân thủ đúng qui định về định dạng, bố cục theo mẫu định dạng bài báo của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng;

  Nhà trường đề nghị Trưởng đơn vị triển khai thực hiện thông báo này.