DHKT

Biểu mẫu: V/v đề nghị bổ nhiệm ngạch và xếp lương viên chức

Xem nội dung chi tiết tại đây: