DHKT

Quyết định thành lập BTC Hội nghị SVNCKH năm 2014-2015 (03/06/2015)

03/06/2015

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 589 /QĐ-ĐHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban tổ chức Hội nghị đánh giá công trình

Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

Căn cứ Nghị định 32/CP ngày 04 ngày 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng và các trường thuộc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng;

Căn cứ quyết định số 3588/QĐ- BGD&ĐT ngày 11 tháng 09 năm 2012 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị đánh giá công trình sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015 gồm các thành viên sau:

     

1.

PGS.TS.

Nguyễn Mạnh Toàn

Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Trưởng Ban

2

PGS.TS.

Đào Hữu Hòa

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Phó Trưởng ban

3.

PGS.TS.

Trần Đình Khôi Nguyên

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Ủy viên

4.

GS.TS.

Nguyễn Trường Sơn

Trưởng Khoa QTKD

Ủy viên

5.

PGS. TS.

Lê Hữu Ái

Trưởng Khoa Lý luận chính trị

Ủy viên

6.

PGS.TS.

Lâm Chí Dũng

Trưởng Khoa Ngân hàng

Ủy viên

7.

PGS.TS.

Phạm Thị Lan Hương

Trưởng Khoa Marketing

Ủy viên

8.

PGS.TS.

Lê Văn Huy

Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên

9.

TS.

Đoàn Ngọc Phi Anh

Trưởng Khoa Kế toán

Ủy viên

10.

TS.

Trần Ngọc Ánh

Trưởng Khoa Kinh tế chính trị

Ủy viên

11.

TS.

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Trưởng Phòng Khảo thí &ĐBCL

Ủy viên

12.

TS.

Lê Dân

Trưởng Khoa Thống kê-Tin học

Ủy viên

13.

TS.

Dương Anh Hoàng

Trưởng Phòng Cơ sở vật chất

Ủy viên

14.

TS.

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng Khoa Thương mại

Ủy viên

15.

TS.

Đặng Tùng Lâm

Quyền Trưởng Khoa Tài chính

Ủy viên

16.

TS.

Nguyễn Phúc Nguyên

Trưởng Phòng KH & HTQT

Ủy viên

17.

TS.

Trương Sĩ Quý

Trưởng Khoa Du lịch

Ủy viên

18.

TS.

Ninh Thị Thu Thủy

Trưởng Khoa Kinh tế

Ủy viên

19.

ThS.

Phan Trọng An

Trưởng Phòng Thanh tra-PC

Ủy viên

20.

ThS.

Trần Quốc Hùng

Trưởng Phòng CTSV

Ủy viên

21.

ThS.

Phan Kim Tuấn

Trưởng Phòng Tổ chức-HC

Ủy viên

22.

CN.

Hồng Thị Thủy

Trưởng Phòng KH-Tài chính

Ủy viên

Điều 2. Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học theo các qui định hiện hành về tổ chức hội nghị, hội thảo. Kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị do Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm. Ban tổ chức Hội nghị tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trưởng phòng KH&HTQT, Trưởng phòng CTSV, các Khoa đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- ĐHĐN {để báo cáo};

- Lưu VT, Phòng KH & HTQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn