DHKT

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế và Giải thưởng SVNCKH các cấp năm học 2023-2024

07/06/2024

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

- Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ Quyết định số 3226/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN ngày 21 tháng 09 năm 2020 về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng;

- Căn cứ Thông báo số 2943/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 09 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2023-2024.

Phòng Khoa học & HTQT kính chuyển đến Trưởng các Khoa, Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo quốc tế (gọi chung là các Đơn vị), Quý Thầy/Cô tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH văn bản hướng dẫn các bước thực hiện tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH các cấp trong năm học 2023-2024. Các nội dung chính và mốc thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp gồm:

1. Hội nghị SVNCKH cấp Khoa: tại đây

2. Hội nghị SVNCKH cấp Trường: tại đây

3. Giải thưởng Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng: tại đây

4. Giải thưởng SVNCKH cấp ĐHĐN: tại đây

5. Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ: tại đây

6. Giải thưởng SVNCKH Eureka 2024: tại đây

7. Giải thưởng SVNCKH cấp Thành phố: tại đây

8. Hội thảo quốc tế SVNCKH Student Research ICYREB: tại đây

9. Giải thưởng khác: theo thông báo của BTC

Kế hoạch và thông tin chi tiết của các cuộc thi: tại đây

Phụ lục hướng dẫn tổ chức: tại đây

Kính đề nghị Trưởng các Khoa/ Trung tâm, Trưởng các Phòng Kế hoạch- Tài chính, Phòng Cơ sở vật chất và Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế để tổ chức thành công Hội nghị sinh viên NCKH của Trường Đại học Kinh tế năm học 2023-2024.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, khó khăn, các Đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Sđt: 0236- 395.4243; email: khoahoc@due.edu.vn) để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Trân trọng!

P.KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn